Jak se vyhnout zdědění dluhů?

lady justice, legal, law

Stali jste se dědicem, ale kromě majetku jste zdědili i dluhy? Jak se zděděných dluhů zbavit, vám poradí v tomto článku AK Olomouc.

Jak probíhá dědické řízení?

Nejdéle jeden měsíc od vystavení úmrtního listu je povinností matriky zaslat úmrtní list soudu, který započne pozůstalostní (dědické) řízení. Soud následně předá dokumenty notáři, který v rámci předběžného řízení identifikuje potencionální dědice, zjistí majetek zesnulého a informaci, zda byla sepsána závěť či dědická smlouva. Na základě zjištěných informací vystaví protokol, stanoví cenu zanechaného majetku a výši dluhů, které po zesnulém zůstaly.

Co je předmětem dědictví?

Dědic nabytím dědictvím získává nejen zděděný majetek či jeho podíl, ale také odpovídá za všechny dluhy zůstavitele v plném rozsahu, tedy i nad výši získaného dědického podílu, s ostatními dědici společně a nerozdílně.

Jak zdědění dluhů odmítnout?

Soudem pověřený notář musí dědice vždy upozornit na možnost dědictví odmítnout nebo uplatnit výhradu soupisu pozůstalosti. Výhrada soupisu pozůstalosti s spočívá ve snížení dluhu zůstavitele do maximální výše nabytého dědictví.

Zděděné dluhy můžete odmítnout, ale v tom případě ztrácíte nárok na dědictví majetku. Na odmítnutí dědictví i výhradu soupisu pozůstalosti máte omezenou dobu. Tento krok je vždy nutné učinit do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl o právu dědictví odmítnout nebo možnosti výhrady soupisu. Doba může být prodloužena maximálně na tři měsíce, ale to v pouze v případě, kdy má dědic bydliště v zahraničí.

Jestliže máte zájem o výhradu soupisu pozůstalosti, činí odměna notáři tisíc korun za každou započatou hodinu. Ve většině jednoduchých případů je ale možné výhradu nahradit společným prohlášením dědiců.

Odmítnutí dědictví pečlivě zvažte. V případě, že se rozhodnete dědictví vzdát, není možné vzít tento krok zpět.

Máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na zkušené právníky, kteří vám je rádi zodpoví.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *